Kuratorka Galerii / Art Gallery Curator

PROJEKT KURATORSKI / CURATORIAL PROJECT 2017-2018:

W2018 roku zostałam pełną pasji kuratorką i dyrektorem artystycznym Galerii Sztuki Tymczasowa, odpowiadając za spójną strategię i misję galerii, dobór dzieł sztuki i artystów, organizację, projektowanie i kuratorowanie wystaw. Od lutego do listopada 2018 zaprezentowaliśmy 5 wystaw tematycznych łącznie 10 artystów, skupiających się na artystkach (9), z jednym wyjątkiem podczas 5. wystawy.

Galeria Sztuki Tymczasowa rozpoczęła swoją działalność na początku lutego i zakończyła w listopadzie 2018 roku. Na parterze przestrzeni kompleksu Business Garden Warszawa, przy ulicy Żwirki i Wigury powstała tymczasowa, nowoczesna i profesjonalna przestrzeń wystawiennicza o powierzchni 500 m2 z doskonałymi warunkami do prezentacji i odbioru dzieł sztuki. Ogólnym celem galerii była popularyzacja sztuki i zwrócenie uwagi na różnorodne formy artystyczne, które są ważnym elementem zrozumienia i rozwoju kultury społeczeństwa.

Koncepcja wystaw w Galerii Sztuki Tymczasowa zakładała prezentację artystów wizualnych w dialogu, w ramach zadanego tematu – czasem na zasadzie kontrastu, czasem podobieństw. Dobór artystów i tematów był autorskim pomysłem/koncepcją kuratora galerii. Strategia polegała na połączeniu artystów z różnych dziedzin, etapów kariery, wieku i wspólnej pracy jako zespół nad konkretnym projektem wystawienniczym, dzieląc się nie tylko sztuką, ale także wymieniając doświadczenia i inspirując/ucząc się. Formuła wystaw zakładała prezentację 2 artystów jednocześnie, umożliwiając zarówno widzom, jak i artystom zapoznanie się z różnymi wizjami i artystycznymi interpretacjami danego tematu.

We wrześniu 2018r. Galeria Sztuki Tymczasowa uczestniczyła w festiwalu galerii współczesnych Warsaw by Art 2018 wraz z 21 galeriami sztuki w Warszawie z wystawą PRZESTRZEŃ, GEOMETRIA, PODZIAŁY. Przez cały rok, poza wernisażami i finisażami, organizowaliśmy wydarzenia specjalne z prezentowanymi artystami, warsztaty plastyczne prowadzone przez artystów, prezentacje edukacyjne i oprowadzanie kuratorskie po wystawach.

In 2018 I became a very passionate Curator and Art Director of Tymczasowa Art Gallery, being responsible for the consistent strategy and mission of the gallery, selection of art and artists, organisation, design and curation of exhibitions. From February to November 2018 we presented 5 thematic exhibitions of 10 artists in total, focusing on women artists (9), with one exception for the 5th exhibition.

Tymczasowa Art Gallery started its activities at the beginning of February and finished in November 2018. A temporary, modern and professional exhibition space of 500 sqm with perfect conditions for the presentation and reception of works of art, was created on the ground floor of an office building in Business Garden Warszawa complex at Żwirki i Wigury 16 street, in Warsaw, Poland. The gallery’s general goal was to popularize art and draw attention to various artistic forms, which are an important element of understanding and developing the culture of society.

The concept of exhibitions at Tymczasowa Art Gallery was a presentation of visual artists in a dialogue, within a given theme – sometimes on the basis of contrast, sometimes similarities. Selection of artists and themes was an original idea/concept of a gallery curator. The strategy behind was to connect the artists from different areas, stages of the career, age and to work together as a team on the specific expo project, sharing not only art but also exchanging experience and inspire/learn. The formula of the exhibitions was a presentation of 2 artists at the same time, enabling both viewers and artists to get acquainted with various visions and artistic interpretations of a given topic.

In September 2018, Tymczasowa Art Gallery participated in the contemporary galleries art festival Warsaw by Art 2018 together with 21 art galleries in Warsaw, Poland with exhibition SPACE, GEOMETRY, DIVISIONS. During the whole year apart from openings and finissages, we organized special events with presented artists, art workshops conducted by artists, educational presentations and curatorial tours around the exhibitions.

Kuratorka / Curator: Joanna Pongowska
Teksty kuratorskie do wystaw / Texts for exhibitions: Joanna Pongowska

Fotografie / Photo credits: Joanna Pongowska

WYSTAWY/EXHIBITIONS:

Abstract inspired by Nature 2018

Abstract inspired by Nature 2018

Tymczasowa Art Gallery inaugurated it’s activity with the opening of the exhibition of paintings of two Warsaw artists: Magda Fokt and Joanna Pongowska, titled ,,Abstract inspired by Nature”. With that event Tymczasowa inititiated cycled thematic exhibitions…

Expression, Color, Form 2018

Expression, Color, Form 2018

Second exhibition at Tymczasowa Art Gallery titled „Expression, Color, Form – a record of thoughts and emotions” presents art of Agnieszka Zawisza and Agata Czeremuszkin-Chrut – artists, that operate in expressive form and matter of color. Exploring different themes, sometimes common

Minimalism, Construction, Structure 2018

Minimalism, Construction, Structure 2018

Third exhibition at Tymczasowa Art Gallery titled ,,Minimalism, Construction, Structure – concept in creative process” presents works of Anita Owsianna and Sylwia Żółkiewska – artists who consciously use precisely selected artistic resources…

Space, Geometry, Divisions 2018

Space, Geometry, Divisions 2018

The exhibition „Space, Geometry, Divisions” presents two visually diverse artistic and conceptual visions: Aleksandra Łatecka and Katarzyna Jurczenia – artists inspired by geometric and architectural forms. Geometric abstraction is a direction in art that involves creating…

Contemporary Portrait 2018

Contemporary Portrait 2018

Artistic portrait and self-portrait located in a specific space-time is one of the most interesting forms of documenting the image of a human from centuries. (…) Exhibition presents works of Klaudia Ka and Hugo Silva–artists whose paintings invite the viewer to look closely at the other human being…