II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego Łowicz 2022

II Triennial of Folk Cutouts of the Łódź Voivodeship Łowicz 2022 Museum in Łowicz 18/12/2022 - 29/01/2023

About This Project

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego Łowicz 2022 Muzeum w Łowiczu 18/12/2022 – 12/02/2023

 

18 grudnia 2022 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego Łowicz 2022. W konkursie wzięło udział 52 uczestników, którzy zgłosili 140 prace w 2 kategoriach: Wycinanka tradycyjna i Wycinanka inspirowana. Celem projektu Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego, realizowanego przez Muzeum w Łowiczu w 2022 roku, jest integracja i aktywizacja profesjonalistów – twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób wykonujących papierowe wycinanki tradycyjne oraz wycinanki inspirowane tradycją regionów etnograficznych i miejscowości z obszaru województwa łódzkiego tj. regionów: łowickiego (w tym okolic Skierniewic), rawskiego, opoczyńskiego, sieradzkiego, radomszczańskiego, wieluńskiego, okolic Brzezin, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego. Do współpracy przy realizacji projektu udało się pozyskać licznych partnerów: Łódzki Dom Kultury, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum Historyczne im. J. Olszewskiego w Skierniewicach, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. Wystawa w 2023 roku prezentowana będzie na wystawach w wybranych instytucjach wspierających. Wystawie towarzyszy katalog, a na ekspozycji zaprezentowane zostały prace wszystkich uczestników.

 

Wyniki konkursu na stronie Muzem w Łowiczu – link.

Jury konkursu:

Przewodniczący – Andrzej Białkowski, Kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego i Folkloru Regionów, Łódzki Dom Kultury

Profesor Krystyna Czajkowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Pracownia Druku na Tkaninie

Alicja Mironiuk-Nikolska, Starszy Kustosz, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Danuta Wachowska, Stowarzyszenie Twórców Ludowych

3 moje wycinanki zakwalifkowały się do wystawy oraz zostały nagrodzone w Kategorii Inspiracja – III nagroda, wycinanki inspirowane regionem łowickim.

Na wystawie prezentowane są 3 moje prace:

 

1. Gwiozda No.1 24 x 24 cm

2. Gwiozda No2. 24 x 24 cm

3. Kodra – Inspiracje 34 x 24 cm

 

Wszystkie 3 prace są zamkniętym i uzupełniającym się cyklem, w gamie kolorystycznej 5 konkretnych kolorów (czerń, cyklamen, pomarańczowy, turkus i fiolet). Jest to moja osobista wizja zarówno kolorystyczna (oparta na wybranej kolorystyce strojów i tkanin) jak i kompozycyjna.

 

,,Łowicz od zawsze był dla mnie inspiracją, choć do 2021 roku głównie z oddali – z wydawnictw, zdjęć i relacji – podziwiałam kulturę łowicką, łowicki folklor, będący jednym z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce i w Europie – wycinanki i pająki tworzone z kolorowego papieru, wielokolorowe, oryginalne stroje i tekstylia łowickie, tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Moja długo planowana podróż do Łowicza w końcu się udała i zaowocowała nie tylko artystycznie, ale również w szerszych aspektach, pełna była szczęśliwych i nieoczekiwanych zwrotów akcji i życzliwych dusz spotkanych na drodze. Bezpośrednią inspiracją do cyklu stworzonego przeze mnie jest konkretna wycinanka datowana na rok 1900, wykonana przez panią Walerię Fijołek z Niedźwiady (reprodukowana we Wzorniku Wycinanek, Muzeum w Łowiczu). Wycinanki z okresu 1900+ zwłaszcza typ roślinny, stylizowany i mieszany najbardziej przemawiają do mnie pod względem graficznym. Dlatego też właśnie te starsze, mniej kolorowe, często mocno wyblakłe, ale jakże bogate w uproszczonej, znakowej formie i graficznym przekazie czytelnym ponad 100 lat od ich stworzenia zainspirowały mnie do stworzenia tego i kolejnych cykli wycinanek. Ogromnym wyróżnieniem jest dla mnie fakt, że moje wycinanki pojawiły się na wystawie pokonkursowej II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego w Muzeum w Łowiczu w grudniu 2022 roku. Konfrontacja z tak wybitnymi twórcami wycinanek w Muzeum w Łowiczu, to dla mnie powód do radości oraz okazja na rozwój kreatywny i poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności”.

 

II Triennale Wycinanki Ludowej Województwa Łódzkiego Łowicz 2022 Muzeum w Łowiczu 18/12/2022 – 12/02/2023

 

 

II Triennal of Folk Paper Cutouts of the Łódź Voivodeship, Łowicz 2022 18/12/2022 – 12/02/2023

 

On December 18, 2022, the official opening of the post-competition exhibition of the 2nd Triennial of Folk Paper Cutouts of the Łódź Voivodeship, Łowicz 2022, took place. 52 participants took part in the competition, who submitted 140 works in 2 categories: Traditional Cutouts and Inspired Cutouts. The aim of the Triennial of Folk Cutouts of the Łódź Voivodeship project, implemented by the Museum in Łowicz in 2022, is to integrate and activate professionals – creators, artists, museologists and recipients of folk art. The competition is open and addressed to people who make traditional paper cut-outs and cut-outs inspired by the tradition of ethnographic regions and towns in the Łódź Voivodeship, i.e. the following regions: Łowicz (including the vicinity of Skierniewice), Rawa, Opoczyński, Sieradz, Radomszczański, Wieluń, and the vicinity of Brzeziny, Piotrków Trybunalski and Tomaszów Mazowiecki. Numerous partners were recruited to cooperate in the implementation of the project: the Łódź Community Centre, the Regional Museum in Brzeziny, the Regional Museum in Opoczno, the Museum in Piotrków Trybunalski, the Regional Museum of S. Sankowski in Radomsko, the Museum of the Rawa Land in Rawa Mazowiecka, the District Museum in Sieradz, the Historical Museum of J. Olszewski in Skierniewice, Museum in Tomaszów Mazowiecki named after A. hr. Ostrowski, Museum of the Wieluń Land in Wieluń. The exhibition in 2023 will be presented at exhibitions in selected supporting institutions. The exhibition is accompanied by a catalog and the exhibition presents the works of all participants.

 

Competition Jury:

Chairman – Andrzej Białkowski, Head of the Department of Cultural Heritage and Folklore of Regions, Łódź Community Center

Professor Krystyna Czajkowska, Academy of Fine Arts on Strzemiński in Łódź, Studio of Fabric Printing

Alicja Mironiuk-Nikolska, Senior Curator, State Ethnographic Museum in Warsaw

Danuta Wachowska, Association of Folk Artists

 

3 of my cutouts qualified for the exhibition and were awarded in the Inspiration category – 3rd prize, cutouts inspired by the Łowicz region.

The exhibition presents 3 of my works:

 

1. Star No.1 24 x 24 cm
2. Star No.2 24 x 24 cm
3. Kodra – Inspiration 34 x 24 cm

 

All 3 works are a closed and complementary cycle, in a color range of 5 specific colors (black, cyclamen, orange, turquoise and violet). This is my personal vision both in terms of color (based on the selected colors of clothes and fabrics) and composition.

 

,,Łowicz has always been an inspiration to me, although until 2021, mainly from a distance – from publications, photos and reports – I admired the culture of Łowicz, Łowicz folklore, which is one of the most recognizable in Poland and Europe – cutouts and spiders made of colored paper, multicolored, original costumes and textiles from Łowicz, a tradition handed down from generation to generation. My long-planned trip to Łowicz finally happened and bore fruit not only artistically, but also in broader aspects, it was full of happy and unexpected twists and kind souls met on the road. The direct inspiration for the series created by me is a specific cut-out dated to 1900, made by Mrs. Waleria Fijołek from Niedźwiada (reproduced in Wzornik Wycinanek, Museum in Łowicz). Cutouts from the period 1900+, especially the plant type, stylized and mixed, appeal to me the most in terms of graphics. That is why these older, less colorful, often faded, but so rich in a simplified, character form and graphic message legible over 100 years after their creation inspired me to create this and subsequent cycles of cutouts. It is a great honor for me that my cutouts appeared at the post-competition exhibition of the 2nd Triennial of Folk Cutouts of the Łódź Voivodeship at the Museum in Łowicz in December 2022. Confrontation with such eminent creators of cutouts at the Museum in Łowicz is a reason for joy for me and an opportunity for creative development, expanding knowledge and improving skills”.

 

II Triennial of Folk Cutouts of the Łódź Voivodeship Łowicz 2022 Museum in Łowicz 18/12/2022 – 12/02/2023